Our Team

Dr. Sunita Bhagwat

Smita Kotwal           Vrushali Salaskar

Dr. Reva Kulkarni 

Mihir Potnis, Intern